Skip to main content

Fri kvot

Möjligheten att söka och bli antagen i Fri kvot finns för dig som söker till nationellt program och till vissa introduktionsprogram.

Vad är ansökan i fri kvot?

Att bli antagen i fri kvot innebär att du på grund av särkilda skäl ges företräde till en utbildningsplats, framför elever som har högre meritvärde.

Fri kvot kan sökas till nationella program och till introduktionsprogrammen Programinriktat individuellt val och Yrkesintroduktion när de är anordnade för grupp och sökbara i ansökningswebben.

Vem kan ansöka?

För att bedömas i fri kvot måste du vara behörig till aktuellt program. (Vid ansökan med utländska betyg är det gymnasieskolan som beslutar om du är är behörig till sökt program.)

Särskilda skäl för att ansöka i fri kvot kan till exempel vara medicinska eller sociala skäl. Det här innebär att om din studieförmåga tillfälligt har försämrats kan du ansöka om att prövas i fri kvot. Det är skolan du söker till som bedömer om skälen är tillräckliga.

För att kunna få en utbildningsplats via fri kvot krävs att dina medicinska och/eller sociala skäl har varit av tillfällig karaktär samt förbättrats i sådan omfattning att du sannolikt klarar av sökt gymnasieprogram.

Du kan även ansöka i fri kvot om du inte har betyg från svensk grundskola men har motsvarande kunskaper, till exempel betyg från en annan skolform i Sverige eller betyg från en skola i ett annat land.

Medicinska skäl

Om din studieförmåga tillfälligt försämrats på grund av sjukdom, skada eller funktionshinder kan medicinska skäl föreligga. De medicinska skälen ska intygas av behandlande läkare. I intyget skall det framgå hur länge medicinska skäl förelegat, aktuell diagnos, eventuell behandling samt på vilket sätt sjukdomen/skadan/funktionshindret försämrat din studieförmåga.

Neuropsykiatriska diagnoser så som till exempel ADHD, Tourettes, tvångssyndrom (OCD), diagnos inom autismspektrum, dyslexi, dyskalkyli eller allmänna läs- och skrivsvårigheter betraktas inte som medicinska skäl, då dessa inte är av tillfällig karaktär.

Sociala skäl

Om din studieförmåga tillfälligt försämrats på grund av förhållanden i familjen så som föräldrars separation, relationsproblem, kris, sjukdom, dödsfall i familjen kan sociala skäl föreligga. Egen problematik kan också ligga till grund, såsom relationsproblem, mobbning, missbruk, kriminalitet, brottsoffer, trauma eller problem med den egna identiteten.

De sociala skälen ska styrkas med intyg skrivet av till exempel socialsekreterare, skolkurator, behandlingsansvarig personal eller motsvarande. Av intyget ska framgå hur länge sociala skäl förelegat, eventuell behandling/stödinsats och på vilket sätt angiven problematik påverkat din studieförmåga.

Utländska betyg

Du kan ansöka om att bli prövad i Fri kvot om du saknar betyg från svensk grundskola, men har utländska betyg som motsvarar svensk behörighet och har godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk. (Krav på betyg i svenska gäller inte för sökande med betyg från nordiska länder.)

Det är gymnasieskolan som du söker till som beslutar om de utländska betygen gör dig behörig till sökt program och om du ska bli antagen.

Hur behandlas ansökan?

Det är gymnasieskolan som du söker till som beslutar om du ska tas in i Fri kvot. Om du inte blir antagen i Fri kvot konkurrerar du med ditt meritvärde i antagningen på vanligt vis.

Hur ansöker jag?

Ansökan och bilagor vara gymnasieantagningen tillhanda senast den 15 maj.

Ansökan om fri kvot, som inkommer till gymnasieantagningen efter sista datum, hanteras ej. Din gymnasieansökan hanteras då enligt ordinarie rutiner.  

Medicinska och sociala skäl

Ansökan görs genom att fylla i Ansökan fri kvot svenska betygPDF. För att gymnasieskolan ska kunna göra rätt bedömning är det viktigt att de får ett ordentligt underlag. Därför ska du också skicka in:

  • personligt brev där du beskriver vilka skäl du har för att ansöka om prövning i fri kvot
  • intyg från läkare, kurator, rektor, lärare, SYV eller liknande
  • eventuellt brev från nära anhörig, eller annat som du tycker är viktigt att gymnasieskolan får veta

Utländska betyg

Om du är nyanländ i Sverige och har betyg från ditt gamla hemland ska du söka via den här blanketten: Ansökan utländska betyg PDF

Om du är utlandssvensk eller bor i ett nordiskt land ska du söka via den här blanketten: Ansökan för utlandsboendePDF

För att gymnasieskolan ska kunna göra rätt bedömning är det viktigt att de får ett ordentligt underlag. Därför ska du också skicka in:

  • personligt brev där du beskriver din bakgrund
  • utländska betyg
  • om du är nyanländ: personligt intyg med kontaktuppgifter från rektor, lärare, SYV eller liknande i Sverige
  • eventuellt annat som du tycker är viktigt att gymnasieskolan får veta